Op deze pagina wordt een beknopte selectie van onze recente projecten kort toegelicht (laatste update 04-12-2018):


2018


Rotterdam - lopend project
In opdracht en in samenwerking met Peter Paalvast wordt biodiversiteit van speciale constructies om biodiversiteit te vergroten in de Rotterdamse haven onderzocht.

 

 

MacroDemo - lopend H2020 project

The strategic orientation of MacroDemo is on developing innovative bio-based products for identified market applications, especially exploiting the opportunities of aquatic biomass as feedstock for the biobased industry and create impact in the form of coastal development, increased employment (green jobs) with low environmental negative impact. This will be done through valorisation of co-products and residues from bio-based operations consisting of and integrated biorefinery processes. These processes have already been developed and tested on lab scale in previous R&D projects. MacroDemo will exploit this knowledge and demonstrate optimisation of the involved processes into market application and business models, and also identify and propose solutions to remove potential market access hurdles for increased use of sustainable biobased products.

 

 

MPA connectiviteit 2 - afgerond project
In navolging van het eerste project voor het ministerie van Economische zaken en Milieu is in dit project gekeken naar de (on)mogelijkheden van een ‘connectivity assessment' op biologische en soortspecifieke gronden.

 

 

ParkWind - afgerond project
In opdracht van ParkWind is gekeken naar de mogelijke milieueffecten van voorwerpen die verloren raken tussen onderhoud van het ParkWind windmolen park.

 


2017


MPA connectiviteit - afgerond project
Voor het ministerie van Economische zaken en Milieu is gekeken naar databeschikbaarheid en kennis van ecologische karakteristieken betrokken bij verspreiding van bedreigde soorten waarvoor OSPAR-Marine Protected Areas zijn ingesteld.

 

 

WOZEP PAWP - afgerond project
Samen met Eurofins | Aquasense en the Fieldwork Company is in het Prinses Amalia Windmolen Park een schaafcampagne uitgevoerd om macrozoobenthos te onderzoeken.

 

 

Passende Beoordeling Puls - afgerond project
Voor Visned is een passende beoordeling opgesteld voor de garnalenpuls.

 

 

Iskenderun - afgerond project
Voor JdN zijn bodemsamples uit Iskenderun, Turkije geanalyseerd op bodemleven.

 

 

Exoten Westerschelde - afgerond project
Met GiMaRes en EcoAuthor is een overzicht samengesteld van de monitoringsinspanningen die informatie verschaffen over de aanwezigheid van exoten in de Westerschelde.

 

 

MWTL 2017 - afgerond project
In opdracht van BuWa zijn meerdere samples uit de Zeeuwse Delta in het lab uitgezocht.

 

 


2016


Monitoring grensoverschrijdende proefstortlocaties en ecologische validatie plaatrandstortingen - lopend project
De activiteiten binnen dit project zijn het bestuderen van de specifieke ecologische meerwaarde van plaatrandstortingen in de Westerschelde en het uitvoeren van aanvullende ecologische monitoring van vissen, vogels en benthos. Samenwerking met VisAdvies, HabitatAdvies, Antea-Group en Eurofins-Aquasense. In opdracht van AMT.

 

Blue Nodules - lopend H2020 project
Breakthrough Solutions for the Sustainable Harvesting and Processing of Deep Sea Polymetallic Nodules

 

 

MACROCASCADE - lopend H2020 project
The MACRO CASCADE project will prove the concept of the cascading marine macroalgal biorefinery. This is a production platform that covers the entire technological chain for processing sustainable cultivated seaweed into highly processed value added products.The MACRO CASCADE project will address many of the existing challenges and barriers encountered in previous and ongoing projects on refining seaweed biomass.

 

 

MarPipe - lopend H2020 project
Marine organisms have the capacity to produce a variety of biologically potent natural products, including antibiotic and anticancer compounds. MarPipe aims at further development of antimicrobial and anticancer lead compounds originating from a previous EU project (PharmaSea), and will also explore the bioactivity of deep-sea samples (5000m) collected during the recent Eurofleet-2 project in the sub-Antarctic.

 

 

Telecomkabels - afgerond project
In opdracht van een verzekeringsmaatschappij is de penetratiediepte van de SumWing en PulseWing berekend aan de hand van videobeelden en constructietekeningen.

 

 

Coastbusters - lopend project
In consortium met SIOEN, ILVO, DEME en JdN worden natuurlijke kustverdedigingsmethoden onderzocht.

 

 

 

2015

Discard valorisatie - afgerond project

Voor het CVO zijn analyses verricht om de meest kansrijke valorisatie van ondermaatse bijvangst te bepalen.

 

ENAlgae Seaweed analysis - afgerond project

In dit project zijn op verschillende plaatsen langs de Vlaamse kust zeewieren van verschillende soorten verzameld om het potentieel van kzeewierweek op basis van biochemische compositie te bepalen.

.

ViBeg; analyse KBWOT data - afgerond project

In dit project in opdracht van IMARES zijn KBWOT data geanalyseerd op het voorkomen van instabiele of stabiele schelpdierbanken in de Noordzeekustzone op basis van populatiedynamica. Dit is gebeurt in relatie tot de voorgenomen indeling in ViBeG-gebieden. 

 

T0-bemonstering van N2000-gebeieden in de Nederlandse Noordzee met de bodemschaaf - afgerond project

Voor RWS is dmv bodemschaafmonsters de huidige toestand van het bodemleven in verschillende beschermde gebieden (Bruine Bank, Friese Front, Centrale Oestergronden, Doggersbank) in de Nederlandse Noordzee bepaald om later bij herhaalde bemonstering eventuele verandering vast te kunnen stellen.

 

2014

Opmaak voor een ecosysteemvisie van de Vlaamse kust  - lopend project

De doelstellingen voor dit project zijn het ontwikkelen van een streefbeeld voor het Vlaamse kustgebied (land en zee) en een toetsingskader opstellen om toekomstige ontwikkelingen (in dit gebied) te beoordelen op de impact die deze kunnen hebben op (het behalen van) dit streefbeeld. In opdracht van ANB en AMT, in samenwerking met UGent, UAntwerpen en IMARES.

 

Juridisch kader diepzee mijnbouw in Areas Beyond National Jurisdiction - lopend project

Midden 2014 is eCOAST, samen met het Maritiem Instituut van Universiteit Gent, gestart met een ambitieus onderzoeksproject naar het juridisch kader voor de exploitatie van mijnbouwactiviteiten in Areas Beyond National Jurisdiction.

 

Biodiversiteitsbescherming in Areas Beyond National Jurisdiction - lopend project

eCOAST coördineert bijdrages vanuit de mariene onderzoekswereld aan de Verenigde Naties Werkgroep 'BBNJ': deze werkgroep moet onderzoeken of een beschermingsregime voor biodiversiteit in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) haalbaar is. In Juni 2014 organiseerde eCOAST, samen met IUCN en het MicroB3 project, een side event tijdens de BBNJ werkgroep meeting in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York.


AquaValue - afgerond project

Samen met 10 industriële en kennispartners onderzoekt eCOAST de mogelijkheden voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen. eCOAST is verantwoordelijk voor de niet-technische haalbaarheid en voor het definiëren van pilootprojecten. De projectcoordinatie wordt uitgevoerd door Sioen Industries

 


Monitoring van drijvend vuil en microplastics in de Leie - afgerond project

Samen met het laboratorium voor aquatische ecologie en milieutoxicologie onderzoekt eCOAST op welke manier de rivier de Leie bijdraagt tot het probleem van marine litter. Hiertoe worden op diverse plaatsen in de Leie en in de afvoerkanalen richting de kust stalen genomen van het drijvend vuil. Daarnaast worden ook water- en bodemstalen onderzocht op de aanwezigheid van microplastics.

 

 

Ontwikkeling eProbe - lopend project

Dankzij een subsidie van het IWT, kan eCOAST de ontwikkeling opstarten van een innovatieve probe om mariene bodemparameters snel en nauwkeurig in kaart te brengen. Dit moet ons in staat stellen om nauwkeuriger habitatgeschiktheidsmodellen te bouwen voor de voorspelling van het voorkomen van benthos.

 

 

Monitoring Ameland - afgerond project

Net als in voorgaande jaren, analyseerde eCOAST ook in 2014 de strand- en vooroevermonsters uit het suppletie-onderzoek bij Ameland op de aanwezigheid van benthos.

 

 

2013

 

Ecologische monitoring zacht substraat benthos offshore windmolenpark - project afgerond - rapport beschikbaar

Net als in 2012 voert eCOAST ook in 2013 onderzoek naar de invloed van een offshore windmolenpark op het zacht substraat benthos. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van een bodemschaaf als een boxcore. Met de bodemschaaf wordt de grotere fauna bemonsterd, de boxcore dient om de volledige biodiversiteit in kaart te brengen.

 

 

Ecologische monitoring hard substraat benthos offshore windmolenpark - project afgerond - rapport beschikbaar

Naast het zacht substraat benthos, onderzocht eCOAST in de zomer van 2013 ook de ontwikkeling van het hard substraat benthos in het Prinses Amalia Windmolenpark. Hiertoe werden met duikers monsters genomen op diverse dieptes langsheen de funderingspalen van vier turbines.

 

 

Ecologische opvolging Masterplan Kustveiligheid - project afgerond - rapport beschikbaar

In 2013 voert eCOAST, in opdracht van Afdeling Kust van de Vlaamse overheid, een onderzoek uit in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. eCOAST gaat hiervoor in voorjaar en najaar 2013 op 3 plaatsen aan de Vlaamse kust monsters nemen van fauna op het strand en in de vooroever. Op 2 van deze locaties zijn suppleties voorzien.

 


2012

 

Ecotoxicologisch onderzoek waterbodem - project afgerond

eCOAST onderzoeks aan de hand van ecotoxicologie testen op stalen van een vervuilde waterloop of sanering een goede optie zou kunnen zijn.

 


PharmaSea: marine biodiscoveries - afgerond project - tussentijdse rapporten beschikbaar

Dit Europees FP7 project rond marine biodiscoveries start in Oktober 2012. eCOAST is work package leader van het werkpakket 'policy and legal aspects'. Meer info kunt u opvragen bij de projectleider, dr. Oonagh McMeel.


 

Ecologische effecten kustonderhoud - afgerond - rapport beschikbaar

Sinds 2009 is eCOAST betrokken bij het langetermijn onderzoek naar ecologische effecten van kustonderhoud in Nederland. In 2012 werkt eCOAST, samen met Deltares, the Fieldwork Company en ILVO, rond strand en subtidaal benthos voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog, waar in 2010 en 2011 een grootschalige zandsuppletie plaatsvond. In voorjaar 2013 zullen de resultaten van de eerste 4 jaar onderzoek geevalueerd worden.

 


Ecologische monitoring zacht substraat benthos offshore windmolenpark - afgerond

eCOAST onderzoekt, samen met the Fieldwork Company, de effecten van een offshore windmolenpark op het bodemleven. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2012 monsters verzameld met een bodemhapper en een bodemschaaf. Alle monsters zijn geanalyseerd in het lab van eCOAST; op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rapport.

 


Organisatie Littoral 2012 congres - afgerond; congres succesvol georganiseerd

Samen met een aantal partners in Oostende, en samen met EUCC, organiseert eCOAST het 2-jaarlijkse Littoral congres over coastal management. Het thema dit jaar is 'coasts of tomorrow'. Voor meer info, zie www.littoral2012.eu.2011

 

Pilootproject Waste-free oceans - project afgerond - rapport beschikbaar

Waste-free oceans is een Europees initiatief om de visserij-sector in te zetten bij het opruimen van plastic afval op zee. eCOAST heeft de wetenschappelijke begeleiding verzorgd van het pilootproject voor de Belgische kust.

 

 

Offshore wind en aquacultuur - project afgerond - intern rapport

In dit project wordt gekeken naar de technische, technologische, juridische en socio-economische aspecten van het opstarten van aquacultuur-activiteiten in de windmolenparken voor de Belgische kust. eCOAST werkt hiervoor samen met een aantal onderzoeksgroepen van Universiteit Gent.

 

 

Ecotoxicologisch onderzoek waterbodem - project afgerond - intern rapport

Als onderdeel van een TRIADE waterbodemonderzoek, moeten een aantal ecotoxicologische testen uitgevoerd worden op het sediment. Deze testen worden uitgevoerd in het laboratorium van eCOAST.

 

 

 

Controle algen koelwater - lopend project

Bij het ontmantelen van een kernreactor is het uitermate belangrijk dat het koelwater kiemvrij is. Met name algenbloei kan nefast zijn voor de werkzaamheden. Voor de ontmanteling van een kernreactor voert eCOAST daarom op regelmatige tijdstippen een monitoring uit naar de aanwezigheid van algen.

 

 

2010

 

Onderzoek invloed suppleties op kustecosysteem - zomer 2010 t.e.m. voorjaar 2011 - rapport beschikbaar

Als onderdeel van een convenant met een aantal NGO's, heeft Rijkswaterstaat in 2009 beslist om een grootschalig onderzoek te starten naar de invloed van suppleties op het kustecosysteem. eCOAST is in 2010, in opdracht van Deltares, gestart met het ecologische luik van dit onderzoek. Het studiegebied omvat de Noordzeekust van Ameland, waar in 2009 en 2010 een grootschalige suppletie heeft plaatsgevonden. Samen met the Fieldwork Company, ILVO en UGent heeft eCOAST het benthos van het strand en de vooroever, alsook het epibenthos en de demersale vis van de vooroever bemonsterd.

 

 

Review ecologische monitoringsplannen offshore windmolenpark - najaar 2010 - intern rapport

eCOAST is door de bevoegde overheidsinstantie gevraagd om als extern expert de monitoringsplannen van zacht en hard substraat benthos voor een offshore windmolenpark te reviewen in het kader van de vergunningsvoorschriften.

 

 

Strandfauna Kaapverdische Eilanden - zomer 2010 - intern rapport

In het kader van een grootschalig suppletieproject op de Kaapverdische Eilanden, heeft eCOAST meegewerkt aan de ecologische impactstudie. Verschillende stalen van strandbenthos zijn in het laboratorium van eCOAST onderzocht.

 

 

Invloed elektromagnetische straling op vissen, een review - zomer 2010 - rapport beschikbaar op aanvraag

Eén van de mogelijke invloeden van de constructie van offshore windmolenparken op het ecosysteem, is de elektromagnetische straling die veroorzaakt wordt door de elektriciteitskabels. Met name kraakbeenvissen, zoals Haaien en Roggen, zouden erg gevoelig zijn voor deze straling. eCOAST heeft daarom, ter aanvulling van een milieu-effectenstudie, een review gemaakt van de bestaande kennis in binnen- en buitenland rond de invloed van elektromagnetische straling op vissen.